16 Mayıs 2019 Perşembe

Millî sır (Nutuk/ 14)Cepheye silâh taşıyan kadınlarımız


Bu son sözlerimi hulâsa etmek lâzım gelirse, diyebilirim ki ben milletin vicdanında ve istikbâlinde ihtisâs ettiğim büyük tekâmül istidadını, bir millî sır gibi vicdanımda taşıyarak, peyderpey, bütün heyet-i ictimâiyemize tatbik ettirmek mecburiyetinde idim.

Hiç yorum yok: